a4 asbestsanering logo

Vad är Asbest

Vad är egentligen asbest?

Asbest är ett samlingsnamn för sex olika mineraler, som brukar delas in i blå, brun och vit asbest. Dessa mineraler förekommer naturligt i berggrunden, också i Sverige, fast vi bryter inte asbest i vårt land. På andra håll i världen bryts fortfarande ny asbest, till exempel i Sydafrika, Nordamerika och Ryssland, och materialet används även på många håll,

Ordet ”Asbest” kommer från grekiskan och betyder ”outsläcklig” – och asbest är både eldtålig och beständig. På många sätt är asbest en bra produkt med många användningsområden. Asbest är också billigt att producera, samtidigt som den har flera positiva egenskaper, som att den är varaktig, elastisk, eldtålig och hållfast. Därför fungerar asbest som isoleringsmaterial och ljuddämpare.

Är asbest farligt?

Sitt dåliga rykte till trots är asbestmaterial ofarligt, under förutsättning att asbestfibrerna inte kan spridas i luften, till exempel om den är inbyggd. Men när asbesten kan spridas, då är den farlig. I samband med rivning eller brand kan tidigare inbyggd asbest frigöras och släppas ut i luften. Det är därför särskilda åtgärder krävs när asbest skall saneras, för att förhindra spridning av asbestfibrerna.

Asbestens farlighet beror på att fibrerna är mycket små och tunna (med en diameter som är mindre än 0,0005). Väl i luften kan det ta flera dagar innan fibrerna lägger sig. Är de i luften riskerar människor att andas in dem och få ned fibrerna i lungorna. Att asbestfibrerna är tunna och dessutom nålformade gör att de tar sig långt ned i lungorna, där de riskerar fastna i lungvävnaden och irritera lungan. Över tid kan inandning av asbest orsaka andningsproblem och leda till cancer. I Sverige har detta blivit känt bland annat genom ABB:s omskrivna dotterbolag, Combustion Engineering, som till slut försattes i konkurs – och som nästan orsakade att ABB självt gick omkull – till följd av ekonomiska krav med sin grund i att anställda utsatts för asbest, vilket orsakade många och svåra sjukdomar.  Saneras inte asbestdammet sprids det snabbt genom ventilation och andra luftströmmar då fibrerna är små och lätta. Fibrerna kan också fastna på kläder och textilier, som kan förflyttas vidare. Det är därför intäckning och säkring av saneringsområdet är avgörande samt att asbestsanerarna noggrant rengöra verktyg och skyddsutrustning.

Asbesten förbjuds

Asbest förbjöds helt och hållet i Sverige 1982, men innan dess har man använt asbest i många olika situationer för ett flertal ändamål. Exempel är värmeisolering, till exempel i oljepannor och rör, som brandskydd i branddörrar och i fartyg, sprutat på stålbalkar för ökad värmebeständighet, som ljud- och bullerdämpning och asbest har blandats i fog, lim och färg, även takfärg.

Den historiskt omfattade användningen av asbest av olika typ innebär en betydande risk för alla människor i byggbranschen, en risk som inte är begränsad till asbestsanerarna själva. Många olika yrkeskategorier bör iaktta särskild försiktighet, som rivare, snickare, takläggare, plattsättare, golvläggare, för att nämna några. Brandmän är också en riskgrupp då asbest kan frigöras i samband med en brand.

Asbest på tak

Miljöinventering

På grund av riskerna skall man inför ombyggnationer – särskilt av fastigheter under de kritiska åren då asbest användes, fram till 1982 – ta prover för att se om och i vilken omfattning asbest förekommer – vi på A4 Asbestsanering kan hjälpa till med provtagningen och miljöinventeringen. Saneringsarbetet utgår sedan från resultatet av provtagningen. Samtidigt måste byggherren förbereda sig på att ytterligare asbest kan hittas eftersom en provtagning sällan ger en fullständig bild. I en och samma byggnad kan flera olika tekniker och metoder använts vid uppförandet av byggnaden och även senare i samband med reparationer och ombyggnationer. Ibland kan asbest ha använts, vid andra tillfällen inte. Därför hittar man ofta mer asbest under det att arbetet pågår.

Hittas asbest vid en miljöinventering är det endast certifierade företag som får ta bort den. Fusk förekommer, med risk för både hantverkare och tredje man. Vi på A4 sätter våra kunders och medarbetares hälsa i första hand, därför arbetar vi säkert.

Deponi

När väl asbesten är bortsanerad måste den forslas bort och deponeras vid särskilda depåer för farligt avfall. Under transport skall asbestmaterialet förvaras på ett säkert sätt för att asbestfibrer inte skall, kunna spridas. När asbestavfallet lämnas på depån lämnas ett kvitto med information om bland annat mängd som deponerats. Deponiintyget utgör en del av den dokumentation av varje enskilt uppdrag som skall upprättats.